Company logo

PAPILDU INFORMĀCIJA PAR VIDEONOVEROŠANU

Mērķis:

Videonovērošana (ar audio funkciju) noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzība un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība, kā arī klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana atbilstoši uzņēmuma iekšējam klientu apkalpošanas.

Pārziņa pārstavis:

SIA EVORM LTD  Kontaktinformācija: 26674422, evorm@evorm.lv

Operators:

SIA EVORM LTD  Kontaktinformācija: 26674422, evorm@evorm.lv

Tiesiskais pamats:

Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Nr.679/2016) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Leģitīmās intereses:

Videonovērošana tiek veikta, lai kontrolētu piekļuvi uzņēmuma telpām, nodrošinātu uzņēmuma infrastruktūras, darbinieku un apmeklētāju drošību, tai skaitā novērstu, atklātu un izmeklētu Uzņēmumam, tās darbiniekiem un apmeklētājiem piederošo priekšmetu zādzības, novērstu vai atklātu fiziskus draudus Uzņēmuma darbinieku un apmeklētāju drošībai.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

privacy@evorm.lv

Personas datu saņēmēji:

Videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati bez tiesiskā pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Personas datu nodošana uz trešo valsti:

Videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Personas datu glabāšanas termiņš:

Videonovērošanas ieraksts tiek glabāts 30 dienas no tā izveidošanas dienas, pēc tam tas tiek dzēsts.

Datu subjekta tiesības:

Datu subjektam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Uzņēmumam piekļuvi saviem personas datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu personas datu apstrādi.