a
SIA “EVOR.M” un apsardzes uzņēmums SIA “EVORM LTD” ir abi mūsu uzņēmumi, kas sniedz apsardzes pakalpojumus visā Latvijas teritorijā.
+371 67763120, +371 26674422

Edinburgas pr. 29A, Jūrmala, LV-2015

Seko mums!
Pr.- P 09:00 - 17:00

S. - Sv. slēgts

+371 26674422

Galvenais ofiss

Edinburgas pr. 29

Jūrmala, LV-2015

Top
 

Privātuma Politika

Mums ir svarīgs mūsu klientu privātums. Mēs vēlamies, lai Jūs zinātu, kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc, kā mēs tos izmantojam un kādas izvēles un kontroles iespējas ir Jūsu rīcībā.

Kādus personas datus mēs saglabājam?

Mēs varam saglabāt šādus klientu personas datus: fizisko personu vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, deklarētā dzīvesvietas adrese, apsargājamā objekta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs.

Kā mēs izmantojam personas datus?

Mēs izmantojam Jūsu datus, lai izpildītu iepriekš noslēgtā līguma uzņemtās saistības, tai skaitā – sniegt Jums kvalitatīvus apsardzes pakalpojumus, ātri un operatīvi reaģēt uz trauksmēm, identificēt Jūs, veikt tehniskus darbus, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, kā arī grāmatvedības un mārketinga vajadzībām. Atseviškiem mērķiem, kā, komerciala paziņojuma nosūtīšana, tiek prasīta Jūsu piekrīšana. Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.

Kādi personas dati tiek nodoti trešajām personām?

Mums rūp Jūsu privātums, tāpēc Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks izpausti vai pārdoti trešajām personām mērķiem, kas nav minēti šajā politikā. Jūsu personas dati var tikt nodoti uzticamiem partneriem (apsardzes un tehniskā atbalsta kompānijas), kas sniedz konkrētus pakalpojumus. Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu, kā arī mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

Kā mēs uzglabājam personas datus?

Personas dati tiek apstrādāti Latvijā un netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Mēs esam veikuši saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību un precizitāti, kā arī lai nodrošinātu datu drošību. Šiem mērķiem izmantotas dažādas mūsdienas tehnoloģijas un drošības programmas dažādos līmeņos, kā arī tiek nodrošinātas darbinieku apmācības. Personas dati tiek glabāti apsardzes pakalpojumu līguma darbības laiku, kā arī normatīvajos aktos paredzētajā termiņā, pēc tam dati tiek dzēsti.

Kā iegūt pieeju Jūsu personas datiem?

Jums ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti  ar apsardzes pakalpojumu sniegšanu, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības. Piekrītot Jūsu personas datu apstrādei konkrētam mērķim, Jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt viedokli un piekrišanu atsaukt, ja datu apstrāde notiek pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu,taču tas neietekmēs apstrādes, kas jau būs veiktas. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus pamatojoties uz likumīgām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, lai gan dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka mūsu pakalpojums Jums vairs nebūs pieejams.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar mums izmantojot e-pastu ofiss@evorm.lv.

Ja Jūs neesat apmierināti ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

Pēdējās izmaiņas tika veiktas: 05.05.2018.

PRIVACY POLICY

Our customers’ privacy is important for us. We want you to know what personal data we process and why, how we use them and what options and control options are at your disposal.

What personal data do we store?

We can store the following customer personal data: name, surname, personal identity number (code) or date of birth of natural person, declared place of residence, address of the protected object, telephone number, e-mail address and bank account number.

How do we use personal data?

We use your data to fulfil the obligations under the previously concluded contract, including providing you with high quality security services, quickly and promptly reacting to alarms, identifying you, doing technical work, answering your questions, and for accounting and marketing needs. For individual purposes, such as sending commercial messages, your consent is required. Data processing is conducted for specific purposes and only in accordance with them.

What personal data is being transferred to third parties?

We care about your privacy, so your personal data will never be disclosed or sold to third parties for purposes other than those mentioned in this policy. Your personal data can be transferred to trusted partners (security and technical support companies) that provide specific services. Data may be disclosed to law enforcement agencies on the basis of a request from a competent public officer, and we are required to disclose customer information to law enforcement authorities if there is a suspicion of criminal activity.

How do we store personal data?

Personal data are processed in Latvia and are not sent outside the European Union or the European Economic Area. We have taken reasonable steps to maintain the correctness and accuracy of personal data and to ensure data security. Various modern technologies and security programs at different levels are used for these purposes, as well as employee training is provided. Personal data is stored during the term of the security guard service contract, as well as within the time period specified in regulatory enactments, then data is deleted.

How to get access to your personal data?

You are entitled to verify any data relating to yourself, request correction, erasure or addition of incorrectly specified data, prohibit the use of your data for purposes not related to the provision of security services, as well as other data subjects’ rights under the regulatory enactments. By consenting to the processing of your personal data for a specific purpose, you are entitled at any time to change the opinion and withdraw the consent if the processing is done on the basis of your consent, but this will not affect the processing that has already been performed. If we process your personal data on the basis of a legitimate interests, you are entitled to oppose the processing of this data, although in some cases this may mean that our service will no longer be available to you.

If you have any questions about using your personal data, please contact us by e-mail ofiss@evorm.lv.

If you are not satisfied with the solutions we offer or we, in your opinion, do not take the necessary actions, you are entitled to submit a complaint to the supervising institution, which is the Data State Inspectorate in the Republic of Latvia (www.dvi.gov.lv).

Nepieciešama palīdzība?